Default Header Image

Nomenclatorul documentelor externe NDE 7.5 (actualizat 01.09.2023)

 NDE 7.5 (actualizat 01.09.2023)

 
ACTE NORMATIVE CU PRIVIRE LA PROCESUL DE STUDII SUPERIOARE (CICLUL I, II, INTEGRITATE, III) ȘI DE REZIDENȚIAT

21. Codul educației (link)

22. Lege privind aprobarea Nomenclatorului specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate (link)

23. Lege privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I (link)

24. Lege privind integrarea străinilor în Republica Moldova (link)

25. Lege privind regimul străinilor în Republica Moldova (link)

26. Lege cu privire la tineret (link)

27. Hotărâre cu privire la Concepţia dezvoltării învăţămîntului în Republica Moldova şi la formarea Consiliului coordonator pentru desfăşurarea reformei învăţămîntului (link)

28. Hotărâre despre aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea catedrelor militare din cadrul instituţiilor de învăţămînt superior publice (link)

29. Hotărâre cu privire la perfecţionarea şi restructurarea învăţămîntului postuniversitar medical (link)

30. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a studiilor de rezidenţiat

31. Hotărâre cu privire la unele măsuri de reglementare a pregătirii medicilor şi farmaciştilor în Republica Moldova (link)

32. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la studiile străinilor în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (link)

33. Hotărâre cu privire la durata studiilor, titlurile şi calificările  în învăţămîntul superior şi în învăţămîntul mediu de specialitate din Republica Moldova (link)

34. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de supralegalizare a documentelor (link)

35. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (link)

36. Hotărâre cu privire la asigurarea cu locuinţă gratuită a tinerilor specialişti cu studii superioare şi postuniversitare de rezidenţiat, repartizaţi şi angajaţi în cîmpul muncii în instituţiile publice (bugetare) din sate (comune) (link)

37. Hotărâre cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat (link)

38. Hotărâre cu privire la instruirea medicilor şi farmaciştilor rezidenţi şi plasarea în cîmpul muncii a tinerilor specialişti (link)

39. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la mobilitatea academică în învăţămîntul superior (link)

40. Hotărâre de Guvern cu privire la acordarea dreptului de organizare a studiilor superioare de doctorat instituțiilor de învățământ superior

41. Legea cu privire la siguranța traficului rutier

42. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master (link)

43. Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de Etică şi Management (link)

44. Ghid privind perfectarea tezelor de doctorat şi autoreferatelor (link)

45. Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier

46. Hotărâre cu privire la autorizarea de funcţionare provizorie şi acreditarea programelor de studii superioare în instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova (link)

47. Hotărâre cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învăţămîntul superior

48. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulţilor (link)

49. Hotărâre cu privire la aprobarea Nomenclatorului serviciilor suplimentare de sănătate acordate copiilor, elevilor şi studenţilor în instituţiile de învăţămînt (link)

50. Hotărâre cu privire la planurile (comanda de stat) de admitere în învăţământul superior cu finanţare de la bugetul de stat pentru anul de studii 2023-2024

51. Hotărâre cu privire la aprobarea Procedurii de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior finanţaţi de la bugetul de stat (link)

52. Hotărâre cu privire la măsurile suplimentare de protecţie socială a elevilor şi studenţilor de la cursurile de zi din instituţiile de învăţămînt de stat 

53. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind funcţionarea căminelor din subordinea instituţiilor de învăţămînt de stat (link)

54. Hotărâre cu privire la la aprobarea strategiei de dezvoltare ”Educația 2030” și a programului de implementare a acesteia pentru anii 2023-2025

 
ACTE NORMATIVE REFERITOARE LA ACTIVITATEA CLINICĂ

63. Lege cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului (link)

64.  Lege cu privire la exercitarea profesiunii de medic (link)

65. Legea ocrotirii sănătăţii (link)

66. Lege privind controlul tutunului (link)

67. Lege privind sănătatea mentală (link)

68. Lege privind evaluarea şi acreditarea în sănătate (link)

69. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2023

70. Hotărâre cu privire la Clinica Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” (link)

71. Hotărâre cu privire la aprobarea Codului deontologic al lucrătorului medical şi al farmacistului (link)

72. Hotărâre cu privire la Institutul de Medicină Clinică 

73. Hotărâre cu privire la aprobarea Politicii Naţionale de Sănătate (link)

74. Hotărâre cu privire la aprobarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă (link)

75. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului Naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025 (link)

76. Hotărâre cu privire la Comisia naţională extraordinară de sănătate publică (link)

77. Hotarâre cu privire la unele măsuri de stimulare a medicilor şi farmaciştilor rezidenţi, studenţilor din învăţământul superior şi profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar medical şi farmaceutic antrenaţi în controlul şi combaterea infecţiei COVID-19

78. Hotărâre pentru aprobarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical (link)

79. Hotărâre de Guvern privind aprobarea regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice 

80. Ordin cu privire la aprobarea regulamentului privind angajarea prin concurs a conducătorilor de subdiviziuni în cadrul prestatorilor publici de servicii medicale 

 
ACTE NORMATIVE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

92. Cod fiscal (link)

93. Lege privind delimitarea proprietăţii publice (link)

94. Legea bugetului de stat 2023

95. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023

96. Lege privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice (link)

97. Lege privind declararea averii şi a intereselor personale (link)

98. Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale (link)

99. Lege privind semnătura electronică şi documentul electronic (link)

100. Lege privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (link)

101. Lege privind prestaţiile sociale pentru copii (link)

102. Lege privind auditul situaţiilor financiare (link)

103. Legea contabilităţii şi raportării financiare (link)

104. Lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (link)

105. Hotărâre cu privire la modul de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt superior de stat în condiţii de autonomie financiară (link)

106. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (link)

107. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice (link)

108. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică (link)

109. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de activitate a serviciilor financiare (link)

110. Hotărâre cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii (link)

111. Hotărâre cu privire la inventarierea şi înregistrarea bunurilor imobile, proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale, aflate în gestiunea instituţiilor publice de învăţămînt (link)

112. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor şi modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor (link)

113. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate (link)

114. Hotărâre cu privire la repartizarea alocaţiilor aprobate în bugetul de stat pentru majorarea salariilor în sectorul bugetar

115. Hotărâre cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, profesional tehnic secundar şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar (link)

116. Hotărâre cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor şi elevilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat înmatriculaţi pe bază de contract (link)

117. Hotărâre despre aprobarea Normelor provizorii de cheltuieli în bani pentru elevii (studenţii) orfani şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă din şcolile profesionale şi de meserii, instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi superior, şcolile de tip internat şi casele de copii (link)

118. Hotărâre cu privire la taxele de cazare în căminele instituţiilor de stat de învăţămînt profesional tehnic secundar, profesional tehnic postsecundar, superior şi din domeniul ştiinţei şi inovării (link)

119. Hotărâre cu privire la retribuirea muncii specialiştilor încadraţi în procesul de atestare a cadrelor ştiinţifice şi didactice, a membrilor Comisiei Medicamentului, Comitetului Naţional de Expertiză Etică a Studiului Clinic, a membrilor consiliilor metodologice consultative pentru evidenţa contabilă în economia naţională şi instituţiile bugetare şi ai altor comisii de experţi (link)

120. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale (link)

121. Hotărâre cu privire la plata premiului anual personalului din unităţile bugetare (link)

122. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune  a activelor neutilizate de către instituţiile din subordinea Ministerului Sănătăţii, instituţiile de pe lîngă Ministerul Sănătăţii şi întreprinderile administrate de Ministerul Sănătăţii (link)

123. Ordin cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar (link)

124. Ordin privind acceptarea şi publicarea Standardelor de audit şi Codului etic (link)

125. Modificarea scrisorii informativ-normative cu privire la determinarea valorii obiectivelor de construcţii începînd cu 1 iulie 2013 (intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova) (link)

126. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de finanţare bugetară a instituţiilor publice de învăţământ superior

127. Hotărâre cu privire la listele candidaţilor la acordarea Bursei Preşedintelui Republicii Moldova pentru anul de studii 2022-2023

128. Hotărâre privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2023

129. Hotărâre   privind condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învăţămînt care funcţionează în regim de autogestiune financiar-economică 

130. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate (link)

131. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor financiare pentru deservirea delegaţiilor şi persoanelor oficiale străine (link)

133. Legea privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim

134. Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea unor măsuri de susținere a angajaților și salariaților în condițiile aplicării măsurilor de restricție pe perioada pandemiei COVID-19

135. Hotărâre privind stabilirea cuantumul salariului minim pe țară 

136. Hotărâre cu privire la aprobarea listelor studenților din intituțiile de învățământ superior căror li se acordă burse de merit în anul de studii 2022-2023

137. Hotărâre cu privire la acordarea bursei de excelență a Guvernului și a bursei pe domenii științifice pentru studenții-doctoranzi pe anul 2023

 
ACTE NORMATIVE CU PRIVIRE LA RESURSE UMANE

138. Codul muncii (link)

139. Lege privind evaluarea integrităţii instituţionale (link)

140. Legea cu privire la registre (link)

141. Lege privind accesul la informaţie (link)

142. Lege privind protecţia datelor cu caracter personal (link)

143. Legea privind Autoritatea Națională de Integritate

144. Legea integrității (link)

145. Lege cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj (link)

146. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă (link)

147. Lege cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 (link)

148. Hotărâre cu privire la pensiile pentru vechime în muncă ale lucrătorilor din sfera învăţămîntului şi ocrotirii sănătăţii

149. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale (link)

150. Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului profesiilor şi funcţiilor cu condiţii de muncă vătămătoare, activitatea cărora acordă dreptul la concediu de odihnă anual suplimentar plătit şi durata zilei de muncă redusă a personalului medico-sanitar   (link)

151. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova (link)

152. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la momentul de expertizare a condiţiilor de muncă (link)

153. Hotărâre cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani şi a Normelor de solicitare maximă admise pentru persoanele în vîrstă de pînă la 18 ani la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor (link)

154. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile (link)

155. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind retribuirea muncii pentru anumite categorii de salariaţi cărora li se stabileşte durata redusă a timpului de muncă (link)

156. Hotărâre privind aprobarea structurii Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova (link)

157. CONVENŢIE COLECTIVĂ (nivel naţional). Formularul statelor de personal şi permisul nominal de acces la locul de muncă (link)

158. Ordin cu privire la organizarea examinării medicale a migranţilor (link)

159. Ordin cu privire la organizarea şi efectuarea Controlului treziei   (link)

160. Hotărâre cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova (link)

161. Hotărâre cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (link)

162. Hotărâre privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia salariatelor gravide, care au născut de curînd sau care alăptează (link)

163. Regulament cadru de organizare şi funcţionare a comitetelor pentru protecţia muncii (link)

164. Norme pentru elaborarea instrucţiunilor de protecţie a muncii Monitorul Oficial al Republicii Moldova (link)

165. Norme pentru organizarea instruirii în materie de protecţie a muncii a personalului din întreprinderi, instituţii, organizaţii (link)

166. Norme pentru elaborarea şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii (link)

167. Hotărâre cu privire la regimul juridic al cadourilor

168. Hotărâre pentru aprobarea regulilor generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova

 
ACTE NORMATIVE REFERITOARE LA MANAGEMENTUL CALITĂȚII, MIJLOACE DE MĂSURARE, METROLOGIE
 
 DISPOZIȚIILE COMISIEI PENTRU SITUAȚII EXCEPȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA
212. DISPOZIȚIA nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
213. DISPOZIȚIA nr. 2 din 20 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
214. DISPOZIȚIA nr. 3 din 23 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
215. DISPOZIȚIA nr. 4 din 24 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
216. DISPOZIȚIA nr. 5 din 25 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
217. DISPOZIȚIA nr. 6 din 26 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
218. DISPOZIȚIA nr. 7 din 27 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
219. DISPOZIȚIA nr. 8 din 28 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
220. DISPOZIȚIA nr. 9 din 30 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
221. DISPOZIȚIA nr. 10 din 31 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
222. DISPOZIȚIA nr. 11 din 02 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
223. DISPOZIȚIA nr. 12 din 03 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
224. DISPOZIȚIA nr. 13 din 03 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
225. DISPOZIȚIA nr. 14 din 06 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
226. DISPOZIȚIA nr. 15 din 08 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
227. DISPOZIȚIA nr. 16 din 10 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
228. DISPOZIȚIA nr. 17 din 13 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
229. DISPOZIȚIA nr. 18 din 15 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
230. DISPOZIȚIA nr. 19 din 17 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
231. DISPOZIȚIA nr. 20 din 21 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova 
232. DISPOZIȚIA nr. 21 din 24 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

233. DISPOZIȚIA nr. 22 din 27 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
234. DISPOZIȚIA nr. 23 din 28 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
235. DISPOZIȚIA nr. 24 din 29 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
236. DISPOZIȚIA nr. 25 din 05 mai 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

237. DISPOZIȚIA nr. 26 din 07 mai 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova 
 
HOTĂRÂRILE COMISIEI NAȚIONALE EXTRAORDINARE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Actualizat la 01.09.2023                                                                                                                                                Departamentul Juridic